• دوره تبلیغات: ‫ نامحدود
  • تبلیغات: ‫ حداکثر 40٪ میزان مراجعه